Ngày ban hành:
03/10/2020
Ngày hiệu lực:
05/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/09/2020
Ngày hiệu lực:
28/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/09/2020
Ngày hiệu lực:
21/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/09/2020
Ngày hiệu lực:
14/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/09/2020
Ngày hiệu lực:
07/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/08/2020
Ngày hiệu lực:
31/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/03/2020
Ngày hiệu lực:
23/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/03/2020
Ngày hiệu lực:
16/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH TUẦN 29/NĂM HỌC 2019 - 2020

Ngày ban hành:
07/03/2020
Ngày hiệu lực:
09/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH TUẦN 28/NĂM HỌC 2019 - 2020

Ngày ban hành:
29/02/2020
Ngày hiệu lực:
02/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH TUẦN 26/NĂM HỌC 2019 - 2020

Ngày ban hành:
15/02/2020
Ngày hiệu lực:
17/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH TUẦN 25/NĂM HỌC 2019 - 2020

Ngày ban hành:
08/02/2020
Ngày hiệu lực:
10/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực