Chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo một số hạng mục công trình các trường học trên địa bàn